در صورتی که سیستم آبیاری بدون نقص, طراحی و اجرا شود و از بهترین لوازم آبیاری برای مثال قطره چکانهای مناسب و کارا استفاده شده باشد, می توان عمر مفید سیستم را با مدیریت هوشمند آبیاری تا دو برار افزایش داد


مهمترین هدف مدیریت هوشمند آبیاری


آبیاری و کود دهی بر آساس نیاز آبی گیاه برای رسیدن به بالاترین کیفیت و کمیت محصول